متن نوحه مدیونم به دعای کسی

 

ای مادر ، مدیونم به دعای کسی که شبونه برام

دو تا دستاشو میاره بالا واسم دعا میخونه

مجنونم ، به خدا که قسم ، به نگاه کسی که

نگاش مثل رحمت واسعه ی خدا میمونه

ممنونم که می ذاره بیام در خونه یِ عشق

نظرش نباشه منو راه نمیدن در این خونه

مدیونم به دعای کسی که شبونه برام

دو تا دستاشو میاره بالا واسم دعا میخونه

مجنونم به خدا که قسم ، به نگاه کسی که

نگاش مثل رحمت واسعه ی خدا میمونه

ممنونم ، که میذاره بیام ، در خونه ی عشق

نظرش نباشه منو راه نمیدن ، در این خونه

ای مادر ، همه یِ هستم ، ای مادر از همه خستم

ای مادر ، من میدونم که میگیری تو فقط دستم

فاطمه امنا زهرا ، فاطمه امنا زهرا ، فاطمه امنا زهرا

ای مادر ، همه یِ هستم ، ای مادر از همه خستم

ای مادر ، من میدونم که میگیری تو فقط دستم

فاطمه امنا زهرا ، فاطمه امنا زهرا ، فاطمه امنا زهرا