نداند کس جانا چه‌ کردی چه‌ ها کردی با ما چه‌ کردی

دو چشمم را دریا درافشان گوهرزا تو کردی تو کردی

روان از چشم ما گهرها دریاها تو کردی تو کردی