مرا تا کی کنار غم دوریت می نشانی

چرا آخر زحال دل بیقرارم ندانی

کنارم باش که همسایه با درد این عشق نباشد

بگو تا کی در آغوش دردت مرا میکشانی