متن آهنگ هیچ كی نمیدونه چه داغونه دلم

 

هیچكی نمی دونه چه داغونه دلم ، بی اون تو این خونه

هیچ كی نمی دونه یه دیوونه شدم ، حالم پریشونه

چند روزه بیتابم نمیخوابم ، مثه مرده تو مردابم

بی اون یه مجنونم یه دیوونم دیگه حتی نمی خونم

دلمو چه آسون شكسته ، اون میگه به من دل نبسته

دل من یه گوشه نشسته ، دیگه نمیتونه بسه

منو اون ارزون فروخته ، به یكی چشماشو دوخته

دل من بد جوری سوخته ، اون منو ارزون فروخته

♫♪♫♪♪♫

هیچكی نمی دونه چه داغونم ، بی اون تو این خونه

هیچ كی نمی دونه یه دیوونه شدم ، حالم پریشونه

چند روزه بیتابم نمیخوابم ، مثه مرده تو مردابم

بی اون یه مجنونم یه دیوونم دیگه حتی نمی خونم

دلمو چه آسون شكسته ، اون میگه به من دل نبسته

دل من یه گوشه نشسته ، دیگه نمیتونه بسه

منو اون ارزون فروخته ، به یكی چشماشو دوخته

دل من بد جوری سوخته ، اون منو ارزون فروخته