مرد منه درمون درد منه

شده عشق دلم حله مشکلم

بابا عاشق شدم با چه زبونی بگم

فکر و ذکر منه عشق بکر منه

مرده مشکیه من دنیای عشقی یکم

بیشتر به این دل سر بزن تا جون بگیرم