متن آهنگ سینا پارسیان مستی

 

به مستی شب سپری شه بیدار بمونی

شاید از عشقت خبری شه

میگن عشق به همین حال بدی و دربدریشه

شکستی با دل سنگت منو شیشه به شیشه

نه میتونم ببرم عشق تو از یاد ای داد ای داد

دل من بعد تو دلداری نمیخواد ای داد ای داد

رفتی و عشق تو از سکه نیوفتاد ای داد ای داد

اتفاقات بدی بعد تو رخ داد

به مستی شب سپری شه بیدار بمونی

شاید از عشقت خبری شه

میگن عشق به همین حال بدی و دربدریشه

شکستی با دل سنگت منو شیشه به شیشه