مست شدم ساقی مست شدم ساقی مستم از می بکن

ای ساقی زیبا امشب قد بر افراز و بکن ولوله بر پا امشب

ساقیا مست ز یک جرعه شرابم کردی ریز یک جرعه ی دیگر

که کبابم کردی شراب ارغوانی ریز در جام که با هم سر کشیم

آرام آرام محتسب بیخبر آمد به می و مینا زد