متن آهنگ احسان نی زن مشهور

 

نمیشه مثل تورو پیدا کرد نه میشه حسابی رو تو وا کرد

نمیدونم خودمم موندم با تو باید چی کار کرد

عاشق شدم و سخته از تو بشه فرار کرد

من که مشهورم به اینکه مغرورم

چه کردی با قلبم که پیش چشمت انقد بی اردام

من بلد نیستم از تو دور باشم

یه جوری میخوامت که خودمو خیلی راحت یاد تو دادم

خواستن تو که سختی یجور راحته هر جا باشم 

این دل ساده زیر سایته تو با خون سردی عاشقم کردی

هر جا بری برمیگردی

من که مشهورم به اینکه مغرورم

چه کردی با قلبم که پیش چشمت انقد بی اردام

من بلد نیستم از تو دور باشم

یه جوری میخوامت که خودمو خیلی راحت یاد تو دادم

من که مشهورم به اینکه مغرورم

چه کردی با قلبم که پیش چشمت انقد بی اردام

من بلد نیستم از تو دور باشم

یه جوری میخوامت که خودمو خیلی راحت یاد تو دادم

من که مشهورم به اینکه مغرورم

چه کردی با قلبم که پیش چشمت انقد بی اردام

من بلد نیستم از تو دور باشم

یه جوری میخوامت که خودمو خیلی راحت یاد تو دادم