متن آهنگ سینا پارسیان مصر

 

حدت همین بود خودتو باختی چقد زود

منو بگو میترسیدم رد بدی ردت همین بود

گفتی صد میذاری توو رابطه صدت همین بود

منو ببخش اگه میخواستمت مصر بودم

پای تو وایستم هی میرفتی سمت دره

داد میزدم سرت میگفتم گاز نده

باید ولت میکردم باید تنها میذاشتم

پای تو وایستم هی میرفتی سمت دره

داد میزدم سرت میگفتم گاز نده

باید ولت میکردم باید تنها میذاشتم