متن آهنگ آریا بختیاری مندیر

 

*♪ تو رهدی و مو بی تو دی خارُم کاری به ای دنیا و کس نارُم

*♪ تاریکه سی مو بی تو دی دنیام هرسام اریزه سی یو که تینام

*♪ دنیا چه تهل و لیشه بی دستات از خاطرُم نیروه او حرفات

*♪ گهدی که تا آخر ایمهنم بات اما تو زیدی زیر او قولات

*♪ دی با دلُم بازی نکن سخته دنیا ز روزی که تو رهی سرده

*♪ هر چی بدی کردی به مو بسه از خوم و ای دنیا وبیم خسته

*♪ مندیر ایمهنم تا بیایی باز سیلت کنم و سیم کنی تو ناز

*♪ مندیر ایمهنم با تیا خستم دنیا ادونه سی تو اشکستم

*♪ کی جور مو دلواپست ایبو ناراحته صب و پسات ایبو

*♪ کی سیت ایمیره وقتی که تهلی کی بات ایمهنه وقتی که مندی