این روزا پای علم غم میزنه به دلم شا تا صبح میبینم خواب حرم تا حرم

چی میشه خط نزنی دوباره اسم منو پاهام طلب میکنه پیاده اومدنو

گناه این دل من چیه که دوری شده همه میان حرم و کار من فقط صبوری شده

منم باید برم به مدد امام رضا