دلم طوفانیه از غم شکست از عالم و آدم

ندارم جز تو درمانی تو بشنو سوز فریادم

منم چون قایقی تنها به روی موج سرگردان

از این دریای طوفانی نجاتم ده تو ای جانان

تو ای جانان

نگاهم کن به دست غم اسیرم من

صدایم کن که در خلوت نمیرم من

نگاهم کن به دست غم اسیرم من

صدایم کن که در خلوت نمیرم من

بذار مرهم روی دردام شدم تنهاتر از تنها

منم آن جام بشکسته که خستم از همه دنیا

شبیه برگ پاییزم غریبو خسته میریزم