منو هر جا میبینن میگن پادشاهی حاج امیر

تو الماسم اگه باشی یه تیکه رو تاجمی من سرم بالاست کتم بازه نه که خفنم

از سر لج دنیاست همیشه کجه دهنم من سرم بالاست کتم بازه نه که خفنم

از سر لج دنیاست همیشه کجه دهنم