من آن یخم که از آتش گذشت و سرد شد

دعای یک لب مستت که مستجاب نشد

من آن گلم که در آتش دمیدو پرپر شد