من از چشم تو میبینم جهان را تویی آیینه ی بینایی من

جهان تا هست خواهم بود اگر تو جان من باشی

برایم خانه باشی خاک باشی یا وطن باشی

من از تو جان گرفته ام کنم فدای تو ز جان گذر نمیتوان مگر برای تو

دل از تو بر نمیکنم تویی جهان من دچار تو نمیکند دل از هوای تو

دل از هوای تو دل از هوای تو