متن حال تو احوال تو تتو کمه نام تو

 

هرجا که تهِ دووشی من تی طرفدارمه

تاجِ بشتی شنی سر من تنی سربازمه

تو مسیرِ عاشقی به فکر پروازمه

ته شاه قلبِ منی مَنم تی سربازمه

ته شاه قلبِ منی مَنم تی سربازمه

هوار هوار هاکنم تی جا قرار هاکنم تره شی یار هاکنم

تنی بال ر بیرم از شهر فرار هاکنم

پرنده مه شهر می جان دلبر

پرنده مه شهر می جان دلبر

شهر آشوبه می دل ای خل دِتَر ابدیِ می دل اول و آخر

می درد دل خر می دلی همسر

تی خاطری بومه خش خون شی شهر

تو بووش مه می و من هم تی ساغر

جان دلبر خل دتر دووش منی ور

جان دلبر خل دِتَر برند می شهر

قلب منه دلبر جذاب من قلب منه دلبر جذاب من

یار چریکی و پلنگی فاب من

تب شدید دارمه هاده سر انجام من

سلسلسه داری ولا قرق چی لار هوایی و سالاری ولا

تازه عروسی سر گل و آبادی طایفه داری ولا

حال تو احوال تو تتو کمه نام تو

دتر ایرونت باشه جان من قربان تو