من خودم میشم عشق اولین و آخرت

مثه پروانه میگردم هر جایی دور و برت

واسه پرواز تو من خودم میشم بال و پرت

پا بپای تو میام خودم میشم سایه سرت

اینایی که بهت میگن حرف دله و راسته

عشقو علاقه ی من همه جوره خاصه

اینایی که شنیدی صدای احساس منه

اینکه الان روبرومی اینم از شانس منه