من هنوز قلبم نمیشه باورش

یادگاریاتو از دارمش

بد اومد پشت هم خونه برام زندون شدش

من اونم اون که پشت گریه هاش پنهون شد

من تموم خنده هامو جا گذاشتم

پس چرا دستت منو تنها گذاشت

رفتن تو این آدمو راحت عوض کرد

تو بین راه یهو دلت چی رو هوس کرد