زیبایی تو خانه براندازترین است

مستم نه از آن دست که می خانه بخواهد 

وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد

میخواهمت ای هر چه مرا خواستنی تو

تو جان منی جان منی جان منی تو