منه دیوونه هوادرت میشم یارت میشم تو فقط آروم بگیر

خودم پرستارت میشم آره من روراست هستم بی تو نمیتونم گفتم که دیوونم

کادوی دلخواهتو بهت بلد نیستم بدم مثل تو دوست داشتنو تو حرف بلد نیستم بگم

اما روراستم و قلبم کف دستم هست من توو ظاهر تلخم اما توو دلم برعکس