انقدر گریه کردم انقدر غصه خوردم میخوامت به اون خدا نمیشم از تو جدا

باورش سخته ولی بیا ببین توو این شبا اونقدر گریه کردم

اونقدر غصه خوردم تا تو رو پدا کردم میخوام دورت بگردم