محکوم به دیوانگی ام میدانی مجنون شده را تو از چه میترسانی

کم رخ بنمای وسوسه انگیز ترین یک بار بگو پای دلت میمانی

یک بار بگو پای دلت میمانی من مست و خراب تو باده ی

ناب بر شانه ی من آسوده بخواب من مست و خراب تو باده ی ناب