خدا با ما که بود کسی حریف ما نشد اگرچه بین ما قدی نبود که تا نشد

سرافراز اومدیدم ولی یه مرد پیدا نشد که بگه پیش چشم مادری هیشکی

راس شیرخواره ندیده دست بچه رو چرا بستید زورتون به بچه رسیده

من زینبم سنگ صبور محدرات بعد از چهل روز اومدم تا بگم برات