من بچه پایین بودمو هوندا داشتمو آدیداس الان اونی که پیشته

ماشینش از اون جدیداس

ایوای بریز ساقی زخمش هنوز جاش مونده آهسته برو ناکس

این خاطره هات مونده