من علاقه مندم بهت ولی دل نمیبندم بهت چون به دلم قول تنهایی دادم

نمیزنم زیر قولم حتی سرم بره دیوونه اون که تورو میخندونه

به یادت میزنم بیرون با یادت میام خونه من دیوونم دیوونه من سیزدهیم هنوز

تو جنوبترین جای تهران زیرزمینم هنوز تو برگرد به یاد شیش هفت سال پیش

من اونم که دنیا رو واست میزد آتیش

تو برگرد باز بکن آرایش زیاد تو برگرد که باز دلم رامش میخواد