من برا تو میزنه قلبم چرا با من بدی

من به آب و آتیش زدم از پیشم راحت نری