متن آهنگ شهاب مظفری من

 

من اگر با من نباشم تنها میشم تنهاترین کیست

با من گر شوم من باشد از من ما تری

من نمیدانم کیم من لیک یک من در من است

آنکه تکلیف منش با من من من روشن است

من اگر از من بپرسن ای من ای همزاد من

ای من غمگین من در لحظه های شاد من

هر چه از من یا من در من من دیده ای

مثل من وقتیکه با من میشوی خنده ای

هیچکس با من چنان من مردم آزاری نکرد

این منه من نشست و مثل من کاری نکرد

ای من با من که بی من من تر از من میشوی

هر چه هم من من کنی حاشا شوی

چون من قوی من من من

من من من بی رنگ و تاثیر نیست

هیچکس با من من من مثل من درگیر نیست