متن آهنگ من امشب میمیرم

 

 

من امشب خواهم مرد

چه كسی مانع من خواهد شد

حتي تو هم نميتوانی مانع من بشی

همانطور كه ستاره ها نمیتوانند

مانند افتادن از پرتگاه از چشمانت خواهم افتاد

چشمانت هم نمیتوانند جلوی من را بگيرند

در خوابهايت فرياد میزنم كابوس تو خواهم شد

شعری مينویسم و ترانه ای میخوانم

در تو غرق ميشوم و خودم ميميرم

امشب فقط به خاطر تو خواهم مرد

حتی در هنگام مرگ نيز مرا باور نمیكند