متن آهنگ طاها میرزاییان مهربونوم یار

 

چرا ترک مو کردی مهربونوم چرا ترک مو کردی مهربونوم

نشسته درد تو تا عمق جونوم نشسته درد تو تا عمق جونوم

میدونوم برنمیگردی ولی مو میدونوم برنمیگردی ولی مو 

همیشه چشم براه تو میمونوم همیشه چشم براه تو میمونوم

سر راهت نشینوم که رخسارت ببینوم گل از دامان گلزارت بچینوم

گل از دامان گلزارت بچینوم

سر راهت نشینوم که رخسارت ببینوم گل از دامان گلزارت بچینوم

گل از دامان گلزارت بچینوم

سرگشته و بیچاره و آشفته و غم دیده و دیوونه ی مهر تو و عشق تو بودوم

قربون خال گونه ی عشق و وجودوم

مهربونوم یار آروم جونوم یار شد سیاه از دوریت آسمونوم آسمونوم یار

مهربونوم یار آروم جونوم یار شد سیاه از دوریت آسمونوم آسمونوم یار

سر راهت نشینوم که رخسارت ببینوم گل از دامان گلزارت بچینوم

گل از دامان گلزارت بچینوم

سر راهت نشینوم که رخسارت ببینوم گل از دامان گلزارت بچینوم

گل از دامان گلزارت بچینوم