مهم نیست بگی پشتم چی

مهم نیست اگه مثه همه دشمن شی

فقط بهم قول بده اشتباه نکنی

فقط بهم قول بده خوشبخت شی

من خواب به چشمام بعد تو نمیاد

بچه شدی چرا من که بد تو نمیخوام

بهتر از منه شاید سمت تو نمیاد