موهای خرماییت چشای دریاییت چی میشه قسمتم بشه  این همه زیباییت

چال رو گونه ات لبخند دیوونت عطری که هر شب از تنت میپیچه تو خونت