مرو چ منا چ‌دور مکن تو اینچو غرور ساها بکشان من ترا

هر کسی گپا مزور نندان من تی رهسرا بیا که چاران من ترا

عشکه مانا بس توه زند وش بی گون ترا