مگه داریم این همه عاشقو مجنون مگه داریم

کاری به روز و شب و هفته و هر سال نداریم

هر دقیقه بیقراریم

مگه داریم این همه عزیزتر از جون مگه داریم

حال هیچی رو به جز حال همین حال نداریم

آره خوب و سر حالیم وای چه حالی

تو به من بگو الان تو چه حالی خوشحالی وای چه حالی

تو کنارم یعنی عشق تو این حوالی در چه حالی

وای چه حالی همه هستن همه عالی

وای از نگات نگم از چشات نگم از دلم نگم برات

وای از تبم نگم از شبم نگم آخه مستم