دوست دارم منو تو باشیم و بباره برف برف برف اینجوری نگام نکن که مردم دلم ضعف رفت

تو دوتا چشات اهنربان لامصبا غیر تو دیگه چیزی نمیخوام من از خدا

میاد روزی که میبینم یه حلقه اومده رو دست چپت

میاد روزی که فقط اسم خودمه روی لبت قلب کوچیکت

تا منو میبینه تند تند میزنه خنده هات لبات

چشات موهای مشکیت همشون مال منه