حتی قیافه م واسه ی تو آشنا نیست اینکه تو رو از دست بدم کابوس من بود

آغوش آروم تو اقیانوس من بود تو تا همیشه توی قلبم موندگاری

واسه پشیمونی همیشه وقت داری اینکه تو رو از دست بدم کابوس من بود

آغوش آروم تو اقیانوس من بود