تو همون عشق آریایی منم اون مجنون میخوامت دوست دارم من از دل و جون

نکنه یه وقت بفروشی دلتو ارزون بیا تا که دست به دست هم

نا امیدی به دین به دست غم ما که دل بستیم به عشق هم