هر چقدر سعی نتونستم برم اروم یواش

به جهنم حداقل پرچم من در فضاست

عشق من جنگ و کلنجاره در دل سر و جنجاله

دلگرم طرفدار با این که طلبکاره قهرمانه انفجار خمپاره

عاقبت بخیر باشه دور تیم ما از بلاس تیم پر رو غدر حرف نداره از طلاست