می دونی این دنیا بدون تو بدون من

می دونی زندونه نده قسم به جون من

حرفات دروغه از رو عادته و تکراره

می دونی این دنیا بدون تو بدون من

می دونی زندونه نده قسم به جون من