میشه من حرف دلمو بگم تو نری

میشه بخندی و قلب منو ببری

میشه نگاتو بدوزی به چشمای من

آخه میگفتی چشا که دروغ نمیگن

پای ثابت قلب من ببین شدی درد من

هر کاری باشه میکنم تا تو بشی سهم من