متن اهنگ میشه تولد چندمش تالک داون

 

میشه

تولد چندمش دافیمون

هیجده پر پرش

اگه که نپره الکلش

کی کیکو بدم

برش