متن آهنگ آریا بختیاری مینا بنوش

 

های عزیزم مینا بنوش دستمال هفت رنگ

چی تیات پیدا نبو به ایل چار لنگ

مو اویدم کد ره ری کردم وا پشت

غم خوم کم سیم نبی سهدیت مونه کشت

عاشقم دیوونه یم بیوین بکشینم

بوندینم کد گل هیچ مگشینم

بلال بلالم بلال بلالم دودر خالک بخ نفتت

های تش به جونم ایونی وای گلم به گفت و لفتت