بگو بگو بگو بگو بگو

بگو اگه دیدی یکی مثله من تو بگو

نگو مثه اونام نگو واسه اونام

میپاشه نمک باز رو زخمم