متن آهنگ سعید کریمی ناز داره

 

ناز داره توو چشماش دلبر من راز داره کنارش باشی دل آواز داره ناز داره ناز داره

ناز داره ناز داره ناز داره

توو حرفاش لذت پرواز داره کنارش باشی دل آواز داره ناز داره ناز داره

ناز داره ناز داره

بیقرارم وقتیکه نیستش کنارم بیقرارم وقتیکه نیستش کنارم

دل به هیچ کاری ندارم بیقرارم بیقرارم

من واسش چشم انتظارم موندم از چشمای نگارم

هر شب و هروزه کارم بیقرارم بیقرارم

هر شب رو روزه کارم بیقرارم بیقرارم

ناز داره تنش بوی نرگس شیراز داره

کنار باشی دل آواز داره ناز داره ناز داره ناز داره

ناز داره ناز داره

بیقرارم وقتیکه نیستش کنارم بیقرارم وقتیکه نیستش کنارم

دل به هیچ کاری ندارم بیقرارم بیقرارم

من واسش چشم انتظارم موندم از چشمای نگارم

هر شب و هر روزه کارم بیقرارم بیقرارم

هر شب و هر روزه کارم بیقرارم بیقرارم

ناز داره تنش بوی نرگس شیراز داره

کنار باشی دل آواز داره ناز داره ناز داره ناز داره

ناز داره ناز داره