نامزد چند سالمه دادن به مردم

بی وفا حونه ات خراو با بی وفا

دلت کواو با بی وفا چه کردی وا مو