یه ماهه سینه میزنم به عشق اربعین آقا

یه کربلا بهم بدی برام بس همین آقا

این التماس و خواهش تو چشم من ببین آقا

درسته روسیام ولی رومو زمین نزن آقا

میان خدافظی دل منو می سوزونن

نذاری تنها شم آخه همه دارن میرن