هر وقت که بودی همه چی قشنگ شد هر وقتم نبودی نبودی رو ولش کن

عشقم جونم همه چیزم بذا همه زندگیمو به پات بریزم بذار شاعر شم شعر تو بنویسم

بدون من عاشق کسی غیر خودت نیستم عمرا یکی یه دونم بدون عمرا من تورو با کسی یکی بدونم

کلا انگار با همه فرق داری خب میدونی فرق تو میدونم هر وقت که بودی همه چی قشنگ شد

انقده ختو خوبی میره بالا توقع هر وقت نبودی من زدم فقط غر هر کجا زدم توو خاکی زدی یه تلنگز

فقط تو کاری کردی زندگی ورق خورد وقتی همه کور بودن

تو کردی بهم توجه هر موقع غمگین شدی خودمو بغل کن