نرو تو هم مث من نمی تونی دووم بیاری

نرو تو هم مث من تو غصه کم میاری

نرو آه نرو نرو

تو هم می پوسی می میری بی من نرو

تو هم طاعون غم می گیری

ای من نرو آه نرو نرو