نرو مریم میدونی عاشق چشماتم

نرو مریم میدونی خیلی خاطرخواتم

نکنی عاشقی با دل بیمارم

نکنی عاشقی با دل بیمارم