نرو نرو دوباره نشکن این شکسته رو

نذار بگیر جاتو غم نرو

که عاشقت بیاره کم نرو

بمون بمون به حرمت روزای رفتمون

نزار بیفتم از نفس بمون

منو نذار تو این قفس بمون نرو نرو