اگه صد سال بگذره باز منتظر میشینم رفت چشاشه بست خدای

هم هست خدایی هم هست نرو برگرد صدای خندت تو

گوشم هست تو گوشم هست نگای تو چشمام کن تو منو آرام کن

تو با قلب صبورم بیا مدارا کن اگه صد سال بگذره باز منتظر میشینم

بگو دردت چه شده آخه برات بمیرم او چش سیای مغرور دارو ندار منه